Menu Sluiten

Privacy

De Historische Kring Krimpen aan den IJssel (HKK) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en die van andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de HKK dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De HKK houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

De HKK gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De HKK houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

De HKK zorgt ervoor dat op alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

De HKK gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.
De HKK deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen.

De HKK zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de registratie wordt beoogd.